ESET Marketing Program

Partner má možnosť požiadať o spolufinancovanie činností súvisiacich s prezentáciou produktov a značky ESET (semináre, konferencie, direct marketing a pod.). Táto forma finančnej spoluúčasti ESETu na Partnerovej aktivite podlieha schvaľovaciemu procesu zo strany zodpovedného zamestnanca spoločnosti ESET a môže byť hradená až do výšky 50 % reálnych doložených nákladov na aktivitu (spolufinancovanie zo strany Partnera je podmienkou). ESET Marketing Program možno použiť len na vopred dohodnuté aktivity, ktoré sa zrealizujú vo vopred dohodnutom termíne a kvalite.

Partner má možnosť zakúpiť POS/POP materiály z aktuálneho katalógu umiestneného na Partnerskom portáli v sekcii „marketing - objednávka marketingových materiálov“. Cena objednaných propagačných materiálov bude Partnerovi účtovaná podľa zverejnených cien tovaru na Partnerskom portáli, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.